Címlap
Kiállítások
Programok, rendezvények
Hírek
Saját kiállítóhelyeink:
Veszprém
- Laczkó Dezső Múzeum
Veszprém
- Bakonyi Ház
Veszprém
- Tanulmányi Raktár
Veszprém
- Tűztorony
Veszprém
- Hősök Kapuja
Könyvesház
Pályázatok
Múzeumpedagógia
Képzések
Adatbázisok
Lezajlott
rendezvényeinkről
Veszprém megyei kiállítóhelyek, látnivalók:
Nemesvámos - Baláca
Villa Romana Baláca
Kővágóörs - Pálköve
- Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékház
Tihany
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Badacsony
- Egry József Emlékmúzeum
- Szegedy Róza Ház
Nagyvázsony
- Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre
 

 
2006-01-31 16:30
 
Laczkó Dezsõ Múzeum, Veszprém
 

A Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt, hozzátartozóit és barátait
Néprajzi Szakcsoportjának
rendezvényére, amelyre


2006. január 31. kedd, 16.30 órakor kerül sor

Laczkó Dezsõ Múzeum elõadótermében
(Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

Az elõadás címe:

Az erdélyi örmények szentkultusza és
egyházuk uniója

elõadó:

Kovács Bálint
történész


Kovács Bálint a legifjabb történész nemzedékhez tartozik, az egyháztör-ténet írás komoly, nagyreményû ígérete. Jól felkészült, alapos, lelkiisme-retes kutató és rendelkezik mindazokkal a pozitív kutatói tulajdonságok-kal, amelyek nagy jövõt ígérnek számára.

1981-ben Zircen született ugyan, de Kiscsõszrõl, egy szilárd római katoli-kus közösségbõl származik, ahol még az 1990-es évek közepén is éltek a népi vallásosság gazdag hagyományai. Középiskolai tanulmányait Veszp-rémben, a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnáziumban végezte, itt tett érettségi vizsgát, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-szettudományi Karán, történelem szakon szerzett diplomát 2005-ben, mi-közben a hittanári szakot is elvégezte. 2002-tõl ugyanitt, az Állam-és Jog-tudományi Karon jogi tanulmányokat folytat. Részt vett az egyetem Név-tan programjában, 2005-tõl pedig ösztöndíjas doktorandusz hallgatója az egyetem Doktori Iskolájának.

Kutatási területe az erdélyi örmények egyháztörténete, vallásgyakorlata, mûvelõdési élete és társadalma. 2004-ben és 2005-ben Rómában a Vatiká-ni Levéltárban, a Vatikáni Apostoli Könyvtárban, a Propaganda Fide Le-véltárában és a Jezsuiták Római Levéltárában kutatott, az erdélyi örmé-nyek egyháztörténetét, szentszéki kapcsolatait és kódexeit vizsgálta. 2002 óta folyamatosan végez kutatásokat Erdélyben Erzsébetvárosban és Szamosújváron, az örmény könyvtárak anyagát tanulmányozva, sõt egyik elkészítõje az erzsébetvárosi örmény könyvtár katalógusának, amely az OszK kiadásában megjelenés elõtt áll. E célból vizsgálódott Kolozsvárott is, a Babeº-Bólyai Tudományegyetemen. Mainzi ösztöndíjasként felvette a kapcsolatot az Erdély-történeti Intézettel (Siebenbürgen Institut). Itthon pedig részt vesz a magyar történeti bibliográfia elkészítésének munkálatai-ban.

Eddig hat tanulmánya készült el, ill. jelent meg. Ezek az erdélyi és külön az erzsébetvárosi örmények egyháztörténetével, vallásgyakorlatával és társadalmi-demográfiai problémáival foglalkoznak. Konferenciákon rend-szeresen részt vesz, ahol elõadásaival az erdélyi örmények mûvelõdéstör-ténetét, egyházát és vallásosságának jellemzõit mutatja be, de foglalkozott a zirci ciszterciek lelkipásztori tevékenységével is. Megjelenés elõtt áll az „Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében” címû kötet, amelynek nemcsak egyik szerzõje, hanem társszerkesztõje is Kovács Bálint.

Elõadásában az erdélyi örmények szentkultuszával, szenttiszteletével és egyházuk uniójával ismertet meg bennünket. Utóbbi legfrissebb kutatásait jelenti, amelyet elsõk között ismerhet meg a Múzeum Baráti Kör tagsága.

Lackovits Emõke
a Néprajzi Szakcsoport vezetõje

 

 

Laczkó Dezső Múzeum titkárság
8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.
tel: +36-88-564-310 +36-88-564-311 +36-88-789-791
fax: +36-88-564-321
e-mail: titkar@vmmuzeum.hu
info@vmmuzeum.hu

Ha Ön nem levélszemétküldő (spammer), akkor semmi esetre se írjon levelet a következő címre: csapda@vmmuzeum.hu

English Magyar Deutsch